نسخه پيش نويس كتاب كار وفناوري پايه هشتم  را مي توانيد از فايل هاي زير دانلود نماييد اين نسخه غير قابل استناد مي باشد .(برگرفته از سایت گروه کار و فناوری دفتر کتب درسی )

فایل شماره 1

فایل شماره 2

فایل شماره 3